Elsäkerhet vid arbete

Att arbeta med el kan vara en farlig uppgift om man inte har tillräcklig kunskap och erfarenhet. Därför är det mycket viktigt att ha en god förståelse för elsäkerhet och att följa de regler och föreskrifter som finns för att minimera riskerna för olyckor. Elsäkerhet vid arbete, även kallat EVA, handlar om arbeten på elektriska starkströmsanläggningar och vilka risker det finns när flera företag delar arbetsplats. Det övergripande målet är att förhindra olyckor och det gör man genom att personalen har rätt kunskaper.

Kurs inom Elsäkerhet vid arbete

Precis som i de flesta branscher är utbildning den enskild största faktorn till ett lyckat elsäkerhetsarbete. INSU är en utbildningspartner som tagit fram en endagars-kurs inom Elsäkerhet vid arbete. De lär ut hur er arbetsplats kan strukturera upp arbetet på elektriska starkströmsanläggningar och vilka lagar, standarder och anvisningar som gäller. Kursen vänder sig till alla som ansvarar för, eller arbetar med, starkströmsanläggningar.

Vad är elsäkerhet?

Elsäkerhet är ett brett begrepp som handlar om att minimera riskerna för olyckor vid arbete med elektricitet. Det innebär att man tar hänsyn till de faror som kan uppstå och vidtar åtgärder för att förebygga dessa faror. Dessa åtgärder kan inkludera att använda rätt skyddsutrustning, att följa säkerhetsföreskrifter och att se till att all personal har tillräcklig kompetens för att utföra uppgifterna på ett säkert sätt.

Elsäkerhet är viktigt för att skydda både den som arbetar med elektricitet och för att skydda egendom och miljö från skador och faror. En god förståelse för elsäkerhet är en grundläggande förutsättning för allt arbete med elektriskt material och utrustning.

Identifiera brister i elsäkerhetsföreskrifter

Att identifiera brister i elsäkerhetsföreskrifter är en viktig uppgift för allmänheten och elektriker som arbetar med elektriska system. Om du har identifierat brister i elsäkerhetsföreskrifter bör du omedelbart ta kontakt med din arbetsgivare, eller om det gäller allmänna föreskrifter, med den lokala myndigheten som ansvarar för att upprätthålla säkerhetsstandarder.

Om du arbetar inom en organisation som är ansvarig för elsäkerhet bör du rapportera bristerna till din överordnade eller ledning. Det är viktigt att lägga fram bevis och dokumentation för att styrka de brister som har identifierats. Om bristerna inte åtgärdas inom en rimlig tidsram kan du ta kontakt med den relevanta myndigheten och rapportera situationen.

När du rapporterar brister i elsäkerhetsföreskrifter är det alltid välkommet att föreslå lösningar för att åtgärda problemet.

Orsaker till elolyckor

Elektricitet är en viktig del av vårt dagliga liv, men det medför också en viss risk. Elolyckor kan vara allvarliga och kan orsaka allt från mindre brännskador till dödsfall. Det är därför viktigt att förstå de vanligaste orsakerna till elolyckor för att minimera risken för sådana olyckor.

En av de vanligaste orsakerna till elolyckor är bristande kunskap om elektricitet och hur man ska hantera den. Många människor är inte medvetna om farorna med elektricitet och tar risker som kan leda till allvarliga skador. Det är därför viktigt att ha rätt utbildning och förståelse för elektricitet och dess risker.

En annan vanlig orsak till elolyckor är bristande underhåll av elektrisk utrustning och anläggningar. Gamla och slitna kablar, uttag och apparater kan lätt orsaka kortslutningar och andra problem som kan leda till elolyckor. Det är därför viktigt att regelbundet inspektera och underhålla elektriska installationer och utrustning. Om du vill läsa mer om detta har Elsäkerhetsverket gjort en kartläggning av elolyckor. De sätter ihop en årlig elolycksfallsrapport.

Drygt 400 elolyckor anmäls varje år men det kan finnas ett stort mörkertal. Få mer statistik hos Elsäkerhetsverket i deras sammanställning Elolyckor i siffror.